Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-02-2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik doe met de gegevens die ik via www.miskraamcoachmanon.nl over u verkrijg. Ik raad u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In mijn verwerking voldoe ik aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • ik ernaar streef mijn verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • ik u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • ik passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • ik uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wil weten welke gegevens ik van u bewaar, neem dan contact met mij op.

 1. Doel, gegevens en bewaartermijn
Ik ontvang of verzamel mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met mijn bedrijfsvoering, waaronder de volgende:

 • Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren
- Persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
- Rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering en/of voorbereiding van een overeenkomst
- Bewaartermijn: gedurende de looptijd van de overeenkomst
- Ontvanger: Miskraamcoach Manon

 • Betalingen / administratie
- Persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens
- Rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst / wettelijke verplichting
- Bewaartermijn: gedurende de looptijd van de overeenkomst. 7 jaar t.b.v. financiële administratie
- Ontvangers: Miskraamcoach Manon, boekhouder, Lammerse Accountants, belastingdienst, financiële instellingen

 • Accountregistratie
- Persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres
- Rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
- Bewaartermijn: gedurende de looptijd van de overeenkomst.
- Ontvanger: Miskraamcoach Manon

 • Om mijn digitale dienstverlening te verbeteren
- Persoonsgegevens: cookies, IP-gegevens
- Rechtsgrond: na toestemming
- Bewaartermijn: Iedere keer dat de website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
- Ontvangers: Miskraamcoach Manon, websitebeheerder, Google Analytics

 • Gedragsgericht adverteren
- Persoonsgegevens: data over surfgedrag cookies, IP-gegevens
- Rechtsgrond: na toestemming
- Bewaartermijn: zo lang als de toestemming niet wordt ingetrokken.
- Ontvangers: Miskraamcoach Manon, Google, social media websites zoals Facebook en Instagram

      2. Delen met andere partijen
Ik deel of geef deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Naam: Lammerse Accountants
Land: Nederland
Doel: boekhouding, financiële administratie

       3. Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

       4. Websites van derden
Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze website. Ik garandeer niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. Ik raad u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites

         5. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zal ik u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

         6. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens
Als u vragen heeft of wil weten welke persoonlijke gegevens ik over u heb, neem dan contact met mij op. U kunt contact met mij opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die ik van u verwerk.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wil.
 • Als u mij toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ik kom hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.
Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat ik er zeker van kan zijn dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon wijzig of verwijder.

           7. Klachten
Als u niet tevreden bent met de manier waarop ik omga met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactinformatie
Miskraamcoach Manon
KvK: 61937398
Website www.miskraamcoachmanon.nl
E-mail: info@miskraamcoachmanon.nl
Telefoonnummer: 06-82083093